Jdi na obsah Jdi na menu
 


    bystrecky-pohar-2018---prop-1.jpg

 

 

 

Pozor na nebezpečí při pálení odpadu

 

P1010030.JPGBrzké jaro přináší zvýšené riziko vzniku požáru

Jaro již klepe na dveře a jako obvykle - i když zhruba o měsíc dříve než v loňském roce - roste počet požárů, které souvisejí s tradičně jarními aktivitami. Teplé počasí lidi láká k pálení biologického odpadu na zahradách (zbytky staré strávy, listí, větve) či klestí v lese, bohužel se objevují také případy zakázaného a velmi nebezpečného vypalování suchých porostů.

Hasiče tak v posledních dnech zaměstnává zvýšený počet požárů - v pondělí (12.3.) likvidovaly jednotky požární ochrany na celém území republiky celkem 78 požárů (cca 44 % nad dlouhodobým průměrem), v úterý (13.3.) hasiči vyjeli k celkem 75 požárům, ve středu (14.3.) opět k 75 požárům a ve čtvrtek (15.3.) k 71 požárům.

Nedbalost pálení odpadů již dokonce minulý týden způsobila první rozsáhlý požár lesa, se kterým na Opavsku po dobu několika hodin bojovaly desítky profesionálních a dobrovolných hasičů. A (15.3.) museli zlínští hasiči likvidovat požár suché trávy a mladého lesního porostu, který byl způsoben nedbalostí při spalování dřevního odpadu a klestí.

Kvůli neopatrnosti v rámci jarních prací dochází každé jaro ke vzniku požárů trávy, odpadů, keřů či lesního porostu. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole - např. při silném větru - a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky-např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Na to by si měli dát pozor zejména starší spoluobčané.

V loňském roce způsobilo zakládání ohňů nebo vypalování celkem 322 požárů, při nichž bylo 16 osob zraněno a majetkové škody činily plných 63,3 mil. Kč, což je nejvíce za posledních 10 let. Celkově však v loňském roce v tomto smyslu počasí přálo a počet těchto požárů na jaře nebyl nijak extrémní. Za posledních 6 let hasiči evidují celkem 3 774 požárů tohoto typu, ty připravily o život 10 lidí, zranily 210 dalších osob a způsobily škody za více než 112 mil. Kč.

Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše
500 000 Kč.

Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, jako např. spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce, či pálení klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je nutné předem ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru kraje a dbát přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření.

O tom, jak je důležité pálení hasičům předem oznamovat, svědčí fakt, že jednotky požární ochrany jen v loňském roce vyjely ve více než 750 případech k údajnému požáru, načež se ukázalo, že šlo o nenahlášené pálení.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Při nesplnění této zákonné povinnosti může být právnické osobě a podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Dle zákona může HZS kraje nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství - a někdy je i zakazují.

V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

 • Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje,
 • velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 • klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od objektů a souvislých lesních porostů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod.
 • místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 • oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte,
 • při spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky,
 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • při nepříznivém počasí (silný vítr, sucho) oheň raději vůbec nerozdělávejte, při zhoršení počasí - např. silném větru - pak pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
 • po skončení pálení ohniště důkladně uhaste a po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
 • při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.

Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

 

Hasiči Pardubického kraje i zástupci kraje podepsali memorandum

viewimage.jpg

Memorandum o porozumění mezi Pardubickým krajem, Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a dolnoslezským vojvodou i dolnoslezským Krajským velitelem Státní požární ochrany ve Wroclawi bylo podepsáno ve středu 22. listopadu 2017 v Kudowie-Zdroji.

Memorandum s cílem rozvíjet dobrou sousedskou spolupráci navazující na tradiční přátelské vztahy mezi oběma zeměmi, jsou Strany přesvědčeny o potřebě spolupráce v případě katastrof, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí bylo podepsáno za přítomnosti JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, Ing. Jaroslava Folprechta,

ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje, plk. Ing. Miroslava Kvasničky, ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Pawła Hreniaka, dolnoslezského vojvody, st. bryg. mgr inż. Adama Konieczneho,dolnoslezského velitele Státní požární ochrany.

Strany přistoupily k uzavření tohoto Memoranda v zájmu zemí, které zastupují a jejich obyvatel. Memorandum se vztahuje na území Pardubického kraje v České republice a na území Dolnoslezského vojvodství v Polské republice.

Strany se dohodly, že budou vytvářet technické, organizační a finanční podmínky pro vzájemnou spolupráci a poskytování pomoci. V případě potřeby vyřeší zvlášť složité problémy, podpoří vytvoření dvoustranných pracovních poradních skupin, složených z příslušných expertů.

Přítomní se podpisem memoranda dohodli na tom, že se budou navzájem informovat o nebezpečích, která mohou ohrozit území státu druhé strany, a nebezpečích, která vyžadují nebo mohou vyvolat potřebu vyžádání pomoci od druhé strany.

Mohou si vzájemně poskytovat pomoc při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Vzájemná spolupráce může být prohlubována i v rámci zdokonalujících výcviků, školení a cvičení, výměnných stáží a praxí, výměny zkušeností v podobě konferencí, seminářů a workshopů.

 

Vendula Horáková, tisková mluvčí